فصلنامه مرکز فقهی ائمه اطهار (MFIQHI) - شماره جاری